Om oss

Historia

Föreningen bildades när fastigheterna uppfördes 1958. Fastighetsadresserna är Brunnshusgatan 29 A, 29 B, 31 A, 31 B, 31 C och Norra Kyrkogatan 30, 32, 34, 36 A, 36 B och 38. Föreningen består av 104 lägenheter och en gästlägenhet. Assessorns bostadsområde är beläget på Härnön drygt en kilometer från Härnösands centrum. Ön är med sina 41,83 km² norrlandskustens fjärde största. På Härnön återfinns Härnö socken och Härnösands stad. Stadens centrum med domkyrka, residens och affärscentrum ligger till största delen på ön. Öns högsta punkt är Vårdkasberget som når 175 m ö.h.

Områdeskarta

 

 

FÖRENINGSNYTT

Föreningsnytt 2020-06-12

Föreningsnytt 2020-08-27

Föreningsnytt 2020-11-20

Föreningsnytt 2020-11-20

Föreningsnytt 2021-03-01

Föreningsnytt 2021-11-16

 

Styrelsen 2024/2025

Ordförande:
Daniel Wallman

Ledamöter:

Gunnar Ledström - Vice Ordförande (samt Parkeringsfrågor)
Ingrid Hammarstrand - Sekreterare
Thomas Bystedt - Byggfrågor
Jonathan Bylund - Webbadministratör samt Gästlägenhet
Pär Blom - Överlåtelser

Suppleanter:
Eva-Lotta Öberg
Ingrid Dahlstedt-Klint

Revisor:
Andreas Lundin, Baker Tilly Härnösand AB

Valberedning:
Inger Nilerdal
Ingalill Cederberg

Kontakta oss på följande sätt:

  • Ring: 0611-55 08 80 (du kan lämna ett meddelande)
  • Skicka mejl till: assessorn@gmail.com
  •  Lämna ett brev i vår brevlåda på Brunnshusgatan 31A
     

Så arbetar styrelsen

Styrelsens funktion

Styrelsen väljs på årsstämman på förslag av valberedningen. Styrelsens uppdrag är att leda bostadsrättsföreningens arbete och ansvara för förvaltning av husen.
I förvaltningen ingår både små och stora arbetsuppgifter. Det kan vara allt från att hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna till administrativ och teknisk förvaltning.
Styrelsen ska också se till att föreningens ekonomi sköts på ett korrekt sätt och avsätta tillräckligt med medel för framtida investeringar.

Styrelsens arbete

Styrelsen träffas regelbundet, oftast en gång i månaden, för att hålla reguljära styrelsemöten. Vid styrelsemöten avhandlas allt från ekonomin till inkomna skrivelser och diverse aktuella frågor och förvaltningsärenden. Utöver detta träffas styrelsen vid behov för att diskutera specifika frågor eller utföra praktiska arbeten tillsammans. Enskilda styrelsemedlemmar kan också få särskilda uppgifter att genomföra eller frågor att undersöka.

Förvaltningen

Svensk Markservice har från den 1 januari 2024 uppdrag att ansvara för fastighetsskötsel och trappstädning i Brf Assessorns fastigheter. Under vintertid ansvarar de även för snöröjning och sandning av större ytor, som parkeringsplatser.

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Ekoni Revision.

Revisorerna

Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Revisorernas uppgift är att varje år granska det ekonomiska och se till att allt gått rätt till. Varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna årsredovisning. Denna består av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Valberedning

Valberedningen ska se till att styrelsen fungerar bra. Saknas det någon kompetens eller person, är det valberedningens uppgift att ta fram en sådan kandidat till nästa föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att föreslå lämpliga kandidater till styrelsen. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen eller har förslag på kandidater, kontakta valberedningen.
 

Stadgar

Stadgar för brf Assessorn

Nya stadgar för brf Assessorns antogs vid två på varandra följande stämmor 2018-05-15 samt 2018-11-01.

 

Årsredovisning

Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2022

  

Protokoll

Årsstämma 2014-05-08
Årsstämma 2015-06-10
Årsstämma 2016-05-18

Årsstämma 2017-05-16

Årsstämma 2018-05-15

Årsstämma 2018-11-01

Årsstämma 2022-06-01

 

Dokument

Ansökan om medlemskap i föreningen
Ansökningshandling för medlemsprövning. Vid överlåtelse av bostadsrättslägenhet skall alltid en medlemsansökan skickas in till styrelsen i föreningen. Gäller alla slags överlåtelser såsom försäljning, gåva, arv. Läs igenom föreningens stadgar och trivselregler. På medlemsansökan skriver du under att du har tagit del av föreningens stadgar och trivselregler. Du kan fylla i uppgifterna här på nätet för att sedan skriva ut dokumentet. Överlåtelseavgiften är 1 100 kr.
Bostadsrättsföreningen: Brf Assessorn, Brunnshusgatan 31 A, 871 32 Härnösand.
Bostadsrättslägenheten: Lägenhetens adress, lägenhetsnummer, lägenhetens andelstal samt tillträdesdag.

Överlåtelseavtal för bostadsrätt
Överlåtelseavtal som i det dagliga också kan kallas köpekontrakt. Du kan fylla i uppgifterna här på nätet för att sedan skriva ut dokumentet. Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp ska upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. Köpehandlingen ska innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt om ett pris. Motsvarande gäller vid byte eller gåva. En överlåtelse är ogiltig, om den som en bostadsrätt övergått till vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Uthyrning av bostadsrätt i andra hand
Med denna blankett ansöker du som medlem om att få upplåta din lägenhet i andra hand. Det krävs alltid ett godkännande av styrelsen för att få upplåta sin lägenhet. Föreningen tar ut en avgift i samband med andrahandsuthyrning, denna avgift ändras med gällande prisbasbelopp och ligger år 2020 på 4728kr, avgiften kommer tas ut på månadsbasis, 394 kronor/månad. Bostadsrättsinnehavare har möjlighet att lägga på denna extra avgift ovanpå den hyra som bostadsrättsinnehavaren tar ut av andrahandshyraren utan att hyran anses vara oskälig

Ansökan för ombyggnad av lägenhet
För vissa ombyggnationer i medlems lägenhet krävs ett godkännande av styrelsen. Använd den här ansökan och skicka till styrelsen, bifoga även skiss/ritning.
 

Lagtexter

Bostadsrättslagen

Bostadsrättsförordning

 

Renoveringar & Projekt

Just nu håller på vi att måla om trapphusen på Norra Kyrkogatan. Vår plan är även att fortsätta med trapphusen på Brunnshusgatan. Uppstart för det är ej inplanerat. 

Vi fortsätter även med takbyten, Mer info om detta kommer.
 

Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.

Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet.

Det innebär att du tillsammans med dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och utemiljön.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att utveckla ditt boende på bästa sätt.

När du köper en bostadsrätt måste du söka medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats. Överlåtelseavgiften är 1 100 kr, fr.o.m. 2014-09-01. Om styrelsen inte skulle godkänna ett medlemskap kan frågan prövas i hyresnämnden. Styrelsen kan inte neka medlemskap utan att ha mycket goda skäl för det.
 

Medlem i Bostadsrätterna


Brf Assessorn har anslutit sig till Bostadsrätterna. Det innebär att föreningens medlemmar kan ta del av aktuell information som rör bostadsrättsfrågor samt tjänster och erbjudanden. Fyra gånger per år utkommer tidningen DinBostadsrätt, den delas ut till samtliga medlemmar i föreningen.

Bostadsrätterna är en rikstäckande organisation för Sveriges bostadsrättsföreningar. Idag är cirka 6 500 bostadsrättsföreningar medlemmar i Bostadsrätterna. Bostadsrätterna bildades 1921 och är därmed Sveriges äldsta bostadsrättsorganisation. Fram till 2011 var namnet bostadsrättsorganisationen SBC.

Bostadsrätterna verkar för bostadsrätten och information och opinionsbildning är en naturlig del i verksamheten. Bostadsrätterna är remissinstans för frågor som rör bostadsrättsliga frågor.